Privacybeleid

1 WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

Het platform/de website/de applicatie matrassenmakers.be is een initiatief van:

Sleep Design NV
Edward Anseelestraat 6
3920 LommelBelgië

E-mail: lommel@sleep-design.be
Telefoon: 011 55 37 11
BE 0452 294 370.

2 WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Sleep Design NV hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil Sleep Design NV u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Sleep Design NV.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van Sleep Design NV.

3 WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Sleep Design NV verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Sleep Design NV:

 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Financiële bijzonderheden
 • Persoonlijke kenmerken
 • Fysieke gegevens
 • Leefgewoonten
 • Psychische gegevens
 • Samenstelling van het gezin
 • Vrijetijdsbesteding en interessen
 • Lidmaatschappen
 • Gerechtelijke gegevens
 • Consumptiegewoonten
 • Woningkenmerken
 • Gegevens omtrent opleiding en vorming
 • Gegevens omtrent beroep en betrekking
 • Rijksregisternummer en identificatienummer van de sociale zekerheid
 • Raciale of etnische gegevens
 • Gegevens over het seksuele leven
 • Politieke opvattingen
 • Filosofische of religieuze overtuigingen
 • Beeldopnamen
 • Geluidsopnamen

4 VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

Sleep Design NV verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van het platform/de website/de applicatie en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform/de website/de applicatie en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • U toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel.
 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • Marketing doeleinden

Bij een bezoek aan het platform/de website/de applicatie van Sleep Design NV worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van ons platform/onze website/onze applicatie te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u het platform/de website/de applicatie van Sleep Design NV bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Sleep Design NV en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Sleep Design NV zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Sleep Design NV.

We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Sleep Design NV heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. E-mailadressen worden wel gebruikt in het advertentiebeheer van Facebook voor marketing doeleinden.

5 WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

5.1 GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Sleep Design NV verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Sleep Design NV onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

5.2 RECHT OP INZAGE/RECTIFICATIE/WISSEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van Sleep Design NV uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Sleep Design NV uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Sleep Design NV hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar lommel@sleep-design.be

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Sleep Design NV. Sleep Design NV zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Sleep Design NV beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

5.3 RECHT OP BEPERKING VAN/BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die Sleep Design NV nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer Sleep Design NV de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die Sleep Design NV nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Sleep Design NV staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Sleep Design NV dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Sleep Design NV hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar lommel@sleep-design.be

5.4 RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Gebruiker heeft het recht om de aan Sleep Design NV verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Sleep Design NV hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar lommel@sleep-design.be.

5.5 RECHT OP HET INTREKKEN VAN MIJN TOESTEMMING/RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Sleep Design NV bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Sleep Design NV hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar lommel@sleep-design.be

 

Cookie Verklaring

1. COOKIES

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op uw lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: er zijn technische cookies (bijvoorbeeld voor het bijhouden van taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies die verlopen na één sessie) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op het internet volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten.

Sleep Design NV is gevestigd in België en volgt bijgevolg de Belgische wetgeving inzake cookies.

2. DOEL EN NUT VAN COOKIES

Sleep Design NV wil elke bezoeker van het platform/de website zo goed mogelijk informeren over zijn rechten onder de Belgische wetgeving inzake cookies, en over welke cookies Sleep Design NV gebruikt. Door het platform/de website te gebruiken gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen Sleep Design NV om uw bezoek aan het platform/de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera) en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Als u het platform/de website van Sleep Design NV wil consulteren, is het aan te raden dat de technische instellingen voor cookies ingeschakeld werden. Zonder ingeschakelde cookies kan Sleep Design NV geen probleemloos bezoek op het platform/de website garanderen. Indien u de cookies liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen.

Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan ons platform/onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om u specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn.

3. SOORTEN COOKIES GEBRUIKT DOOR Sleep Design NV

We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun doeleinden:

Essentiële/Strikt noodzakelijke cookies:Deze cookies zijn nodig om het platform/de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).Niet-essentiële cookies:

Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk om het platform/de website te laten functioneren, maar ze helpen ons wel een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.

Functionele cookies:Deze cookies stellen het platform/de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina’s.Analytische cookies:Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van ons platform/onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina’s het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door het platform/de website verplaatsen.Targeting / advertising cookies:Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via ons platform/onze website worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Wij gebruiken enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.

First party cookies:Domeinnaam: www.sleep-design.beNaam cookieDomeinnaamType cookiecookieconsent_statussleep-design.beFunctionele cookiesThird party cookies:Domeinnaam: www.sleep-design.beNaam cookieDomeinnaamType cookie_gaGoogleAnalytische cookies_gid1P_JARAnalytische cookiesAIDGoogleAnalytische cookiesAPISIDGoogleGoogle / Youtube Analytische & functionele cookies_gatGoogleGoogle Analytische cookiesPREFFYoutubeAnalytische cookiesVISITOR_INFO1_LIVEYoutubeAnalytische cookiesYSCYoutubeAnalytische cookiesCONSENTGoogleAnalytische & marketing cookiesDVGoogleAnalytische & marketing cookiesNIDGoogleMarketing cookiesIDEDoubleclick.netAnalytische cookiesSGoogleAnalytische & marketing cookiesUULEGoogleAnalytische & marketing cookiesActFacebookMarketing cookiesC_userFacebookMarketing cookiesDatrFacebookMarketing cookiesDprFacebookMarketing cookiesfrFacebookMarketing cookiesPlFacebookMarketing cookiesPresenceFacebookMarketing cookiessbFacebookMarketing cookieswdFacebookMarketing cookiesxsFacebookMarketing cookies

Neem kennis van ons Privacyverklaring voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Sleep Design NV.

4. BEHEER VAN DE COOKIES

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in uw browser. Om cookies in te schakelen moeten de volgende handelingen uitgevoerd worden:

Bij browser – Microsoft Internet Explorer

 1. In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
 2. Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
 3. Klik op ‘OK’.

Bij browser – Mozilla Firefox

 1. Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van uw browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
 2. Op het tabblad ‘Privacy’, zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
 3. Klik op ‘OK’.

Bij browser – Google Chrome

 1. Klik op de drie puntjes naast de browserbalk bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
 2. Zoek het gedeelte ‘Privacy and security’ en klik op ‘content settings’.
 3. Klik op de optie ‘cookies’.
 4. Selecteer nu ‘Allow sites to save and read cookie data’.

Bij browser – Safari

 1. Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)
 2. Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’
 3. Duid aan dat u cookies aanvaardt.

Als u het platform/de website van Sleep Design NV wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Echter, als u dit liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Dit kan via volgende manieren:

Bij browser – Microsoft Internet Explorer

 1. Selecteer in Internet Explorer de knop Extra en selecteer Internetopties.
 2. Selecteer het tabblad Privacy en verplaats onder Instellingen de schuifregelaar naar boven om alle cookies te blokkeren. Klik op OK.

Bij browser – Mozilla Firefox

 1. Klik op de menuknop en kies ‘Voorkeuren’.
 2. Selecteer het paneel ‘Privacy & Beveiliging’ en ga naar de sectie ‘Geschiedenis’.
 3. Stel naast ‘Firefox zal’ in op ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis’.
 4. Stel ‘Cookies van derden accepteren’ in op ‘Nooit’.
 5. Sluit de pagina ‘about: preferences’. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

Bij browser – Google Chrome

 1. Selecteer ‘Meer Instellingen’ in de browserwerkbalk.
 2. Selecteer onderaan de pagina de optie ‘Geavanceerd’.
 3. Selecteer bij ‘Privacy en beveiliging’ de optie ‘Instellingen voor content’.
 4. Selecteer ‘Cookies’.
 5. Schakel ‘Sites toestaan cookiegegevens op te slaan en te lezen’ uit.

Bij browser – Safari

 1. Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)
 2. Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’
 3. Duid aan dat u cookies niet aanvaardt.

Of raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

5. RECHTEN VAN DE BEZOEKERS

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken, heeft u als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Als betrokkene kan u volgende rechten uitoefenen:

Recht op verzet:Indien er sprake is van een zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kan men zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens.Recht op toegang:Iedere betrokkene die zijn identiteit bewijst, beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën van gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.Recht op verbetering:Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betrokkene steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden.

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in onze Privacyverklaring. Meer informatie over de rechten van bezoekers vindt u ook in de Privacyverklaring. Mocht u na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan u steeds contact opnemen via info@sleep-design.be